Kdo by dnes věřil bulváru? Tak proč je nejčtenější? Protože jitří emoce, ale naše city nechává v klidu.

Naopak dobrá reklama neškádlí emoce, ale city. A o to právě v komunikaci jde! Věříte tomu? My ano, už 25 let.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady jsou platné od: 02. 01. 2023

Název:  PROMO PLANET, s.r.o.

Adresa sídla: Cornovova 904/52, 618 00 Brno, Česká republika

Identifikační číslo: 27718409

Webové stránky: www.promoplanet.cz

Telefon:

E-mail: info@promoplanet.cz

Kontakt na pověřence (je-li jmenován):

 

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

Hlavním důvodem pro zpracování osobních údajů je poskytování našich produktů a služeb.

Zabýváme se touto činností: reklama a marketing

Konkrétní účely zpracování:

 • Poskytování služeb, prodej zboží
 • Výzkum, vývoj, zlepšování produktů a služeb
 • Přímý marketing na klienty
 • Nepřímý marketing
 • Interní obchodní a administrativní funkce

Jaké jsou právní základy zpracování?

Zpracování osobních údajů v rámci účelů uvedených výše probíhá na základě těchto právních titulů:

 • Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Pokud je nějaké zpracování založené na vašem souhlasu, vždy je takový souhlas dobrovolný a svobodný, a nebudeme vás tudíž žádným způsobem nutit takový souhlas udělit. Zpracování bez vašeho souhlasu nebudeme provádět. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a my přestaneme se zpracováním, které je na něm založeno. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

Pokud je zpracování založené na oprávněných zájmech, máte právo proti takovému zpracování podat námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Naší povinností je zhodnotit, zda jsou na naší straně dostatečné důvody pro pokračování ve zpracování, a informovat vás o tom.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich produktů nebo služeb, dodržení právních povinností a ochranu vašich nebo našich zájmů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • Identifikační údaje základní
 • Kontaktní údaje

Pokud není uvedeno jinak, jsou výše uvedené údaje nezbytné pro účely uvedené výše a bez jejich poskytnutí s námi nelze navázat smluvní nebo jiný obdobný vztah. Pokud by byly některé údaje dobrovolné, upozorníme vás na to.

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

 • Přímo od subjektů údajů (zákazníků, zaměstnanců apod.)
 • Z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, sociální sítě apod.)
 • Vlastní činnost (interní funkce, IT systémy)

Jak s údaji pracujeme?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různý aplikací a softwaru, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli naše služby poskytovat.

Automatizované individuální rozhodování a profilování

Automatizovaným individuálním rozhodováním je takové zpracování údajů, která má pro Vás podstatné důsledky (např. neuzavření smlouvy) a na kterém se přímo nepodílí žádní lidé. Využívají se k němu tedy výhradně automatické prostředky (aplikace, software, algoritmy apod.). Profilování znamená automatizované zpracování údajů za účelem zhodnocení určitých osobních aspektů člověka (pracovní výkony, ekonomická situace, zdraví, chování, preference nebo sledování polohy).

Automatizované individuální rozhodování neprovádíme.

Profilování neprovádíme.

Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou zpracovávat tito příjemci:

 • Call centrum nebo poskytovatelů jiné obdobné komunikační služby (Ecomail…)
 • Poskytovatelé analytiky a monitorování webových stránek nebo apliací (Google Analytics…)
 • Poskytovatelé reklamních služeb na webu nebo v aplikaci, vč. remarketingu (Google Ads, Sklik, Facebook, Instagram, LinkedIn…)

V případě, kdy by se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu, pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni takové změny udělat.

Kde mohou být vaše údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru. V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Osobní údaje zpracováváme:

 • Po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.

Jaká jsou vaše práva?

Můžete nás požádat o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů, o výmaz údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování, máte právo na omezení zpracování, právo na uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu, právo na přístup k údajům (kopii údajů) a přenositelnost a právo podat stížnost k dozorovému úřadu (český Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) nebo na místní úřad ochrany osobních údajů (svůj úřad naleznete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

Pokud od nás dostáváte obchodní komunikaci, máte vždy možnost se z této komunikace odhlásit, a to přes odkaz obsažený v každé takové elektronické zprávě nebo přímou žádostí zaslanou na naše kontaktní místa.

Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejm. pokud se opakují), můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, nebo vaši žádost odmítnout.

Kontakty pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů jsou uvedeny v hlavičce tohoto dokumentů.

Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme?

Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli následující opatření:

 • Šifrování, zabezpečení dat (zejm. citlivých)
 • Zabezpečení zařízení, systémů, sítě, webových stránek
 • Detekce a prevence útoků a incidentů
 • Aktualizace SW, patch management
 • Školení zaměstnanců
 • Pravidla likvidace osobních údajů
 • Nastavení bezpečnostních požadavků a kontrol třetích stran